Mesto Holíč podalo ešte koncom roka 2020 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt, ktorého predmetom je riešenie vodozádržných opatrení na zachytávanie dažďovej vody v areáli letného štadióna. Projekt schválilo Ministerstvo životného prostredia SR v júli 2022.

foto Holíč.sk

Mesto naň získalo 252 769,17 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 266 072,81 eur. Po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá nadobudla účinnosť 11. februára 2023, bol začatý proces verejného obstarávania a po jeho ukončení mesto podpísalo zmluvy o dielo s dodá vateľom so spoločnosťou RZ INVESTMENT GROUP a.s. Bratislava.

Stavebné práce dodávateľ zrealizoval od apríla do septembra tohto roka. Práce pozostávali z náhrady nepriepustných povrchov z asfaltu za priepustné povrchy vyhotovené z dlažby a z mlatového povrchu. Pozdĺž plôch s výmenou nepriepustného asfaltového povrchu za mlatovú úpravu bola vybudovaná infiltračná priehlbeň, do ktorej sú odvádzané prebytočné zrážkové vody, ktoré neprejdú cez priepustný povrch do podložia. Pod priehlbinou bolo vybudované vsakovacie zariadenie do vsakovacích košov, ktoré vytvárajú zároveň aj akumuláciu pre zrážkové vody a vytvorili priestor pre pomalé vsakovanie.

Záhorácke rádio 2023

Súčasťou prác bolo aj osadenie akumulačnej nádrže na zrážkovú vodu. K výmene povrchu došlo aj na spevnenej ploche pred vstupom do areálu, kde bol asfaltový nepriepustný povrch nahradený retenčno-evaporačnou vrstvou na podkladných vrstvách z nestmeleného kameniva, ktorá zrážkovú vodu vstrebáva a umožňuje jej postupné odparovanie.

Úlohou navrhnutých vodozádržných opatrení je zadržiavať zrážkovú vodu vo svojom priestore, pričom časť bude infiltrovaná do zemnej vrstvy, časť sa odparí, alebo bude odvádzaná do akumulačnej nádrže za účelom jej ďalšieho využitia na závlahu zelene. V záverečnej fáze prišlo aj na výsadbu stromov. Zrealizovaním projektu by sa mala zlepšiť klíma v meste, ktoré sa navyše môže pýšiť aj atraktívnejším areálom letného štadióna.


.

Osobnosti kraja BSK