Mesto Skalica vydalo v uplynulých dňoch zamietavé stanovisko k zámeru činnosti Veterného parku Skalica – západ. Reagovalo tak na výzvu ministerstva o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

ilustračné foto Envato Elements / Rimidolove

Zámer výstavby veterného parku, ktorý počíta s 10 veternými turbínami s celkovým inštalovaným výkonom do 66 MW a pripojením do elektrizačnej sústavy SR, dostala skalická radnica ešte v polovici novembra. “Posudzovaná lokalita sa nachádza západne od mesta, mimo zastavaného územia. V okolí navrhovaného veterného parku sa nachádzajú hlavne poľnohospodársky obrábané polia. Južne od riešeného územia sú obce Kátov a Vrádište, západne sa nachádza komplex lužných lesov v okolí rieky Morava. Severným a severo-západným smerom leží Baťov kanál a česká obec Rohatec,” uvádza mesto Skalica.

Tulaj december 2023

Zároveň boli v dotknutom území identifikované viaceré ekologicky významné prvky, napr. nadregionálny biokoridor Alúvium Moravy či regionálny biokoridor Veterník – Starohorský potok – Výtržina – Holíčsky les. V kontakte s posudzovaným zámerom sú aj národne chránené územia Štepnické rameno, Ivanské rameno a Kátovské rameno.

To všetko zohralo úlohu pri posudzovaní zámeru, kuktorému mesto vydalo zamietavé stanovisko. Okrem iného v ňom uvádza: “V zámere nie je popísaný predpokladaný hluk z prevádzky, ani vizuálny impakt. Ten je jeden z najvážnejších negatívnych vplyvov – hoci nemá priamy vplyv na kvalitu zložiek životného prostredia, nie je merateľný a nie je možné na jeho elimináciu stanoviť exaktné opatrenia, pretože je vnímaný veľmi subjektívne, bude mať však negatívny vplyv na panorámu mesta a jeho vnímanie vo vzťahu k pamiatkovej zóne.”

Záhorácke rádio 2024 01

Okrem blízkosti chránených území národného a európskeho významu a negatívnom vizuálnom dopade na krajinu skalická radnica poukázala aj na fakt, že veterný park je v rozpore s územným plánom mesta, keďže v blízkosti sa nachádzajú rozvojové plochy určené na výstavbu rodinných domov.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024