Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na rok 2024 je zostavený ako vyrovnaný. Zásady budúcoročného hospodárenia s výhľadom na nasledujúce dvojročné obdobie prijali poslanci krajského zastupiteľstva na svojej koncoročnej schôdzi v stredu v Trnave.

foto TTSK

Rozpočet roka 2024 počíta s bežnými príjmami a výdavkami na úrovni 193,309 milióna eur, kapitálové príjmy sú rozpočtované na úrovni 55,159 milióna eur, výdavky na úrovni 79,601 milióna eur. Na schodok kapitálového rozpočtu sa plánujú použiť návratné zdroje financovania.

Rozpočet je zostavený v rámci niekoľkých programov – na plánovanie, manažment, rozvojové projekty a európske štrukturálne a investičné fondy sa počíta so sumou 14,533 milióna eur, na cestovný ruch 824 327 eur, na propagáciu a marketing 609 215 eur, na interné služby 9,711 milióna eur. Program komunikácie má rozpočtovaných 47,136 milióna eur, doprava 29,839 milióna eur a vzdelávanie 94,267 milióna eur. Do športu chce krajská samospráva vložiť 201 148 eur, na kultúru 16,268 milióna eur, do programu sociálne služby 55,446 milióna eur, na program prostredie pre život 297.889 eur a do zdravotníctva 2,384 milióna eur. Predseda TTSK Jozef Viskupič uviedol, že výdavky rozpočtu sú alokované do programov v súlade so stanovenými prioritami, zámermi a cieľmi, čo umožňuje manažérsky pohľad na výdavky, zvyšuje kvalitu rozhodnutí v procese jeho čerpania.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

“Cieľom rozpočtu TTSK je v aktuálne zložitej ekonomickej situácií zabezpečiť štandard poskytovaných služieb v regióne, a pokiaľ to z hľadiska financií bude možné, prispieť k zabezpečeniu sociálno-ekonomického rastu regiónu a zlepšeniu kvality života obyvateľov kraja. A to prostredníctvom efektívneho a účelného vynakladania verejných zdrojov v oblasti bežných i kapitálových výdavkov,” povedal.

Je podľa neho predpoklad štandardného fungovania organizácií z zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, no vzhľadom na nedostatočné krytie výdavkov daňovými príjmami vo výške 120,850 milióna eur bol TTSK nútený pristúpiť k zvýšeniu spolufinancovania zo strany obyvateľov – ide o zvýšenie príspevkov v školských zariadeniach za stravu a ubytovanie, platieb za služby v sociálnych zariadeniach a vstupného v kultúrnych inštitúciách. “Úprava sa tiež týka prímestskej autobusovej dopravy, kde vzrastie cestovné o 20 percent od januára 2024,” dodal.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024