Mesto Senica zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotácie z Fondu Pro Senica na rok 2024. V schválenom rozpočte je na tento účel vyčlenených 80 000 eur, vlani takto podporila samospráva 73 projektov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

foto archív mesta Senica

“O finančnú podporu sa môžu uchádzať právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je mesto, a tiež fyzické osoby – podnikatelia. Podávané projekty sa musia týkať všeobecne prospešných služieb alebo verejno-prospešných účelov,” upozornila.

Mesto je pripravené podporiť projekty v oblasti tvorby, rozvoja a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrany ľudských práv a základných slobôd, tiež vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry. O prostriedky možno žiadať aj pri projektoch ochrany životného prostredia, zdravia obyvateľstva, krajinotvorby, protipovodňových opatrení, likvidácie environmentálnych záťaží a je možnosť ich využiť aj na podporu podnikania a zamestnanosti v poľnohospodárstve. Radnica nevynecháva ani oblasť ochrany práv detí a mládeže a sociálnu oblasť.

“Žiadosti je potrebné doručiť do podateľne mestského úradu do 28. februára na predpísanom tlačive. Právnické osoby už tento rok nemusia k žiadosti doložiť výpis z registra trestov,” upozornil Ivan Tobiáš z oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu mestského úradu.

Najskôr žiadosti prerokujú príslušné komisie pri mestskom zastupiteľstve, a na základe ich odporúčaní rozhodnú poslanci a primátor. Vlani rozdelili 83 200 eur. “Medzi 56 úspešnými žiadateľmi figurovali predovšetkým športové kluby, občianske združenia so zameraním na kultúru, dobrovoľníctvo, históriu, podporu voľnočasových aktivít komunít, detí a seniorov,” doplnila hovorkyňa.

Manuál spolu s potrebnými tlačivami má mesto Senica uverejnené na svojom webovom sídle.


.

INAT Rezanie laserom