Poznáte v meste Senica výnimočnú osobnosť v oblasti pedagogiky, kultúry a umenia? Možno sa aj vo vašej organizácii alebo vo vašom okolí nachádza osobnosť, ktorá by si takéto spoločenské uznanie zaslúžila – neváhajte a podajte návrh na jej ocenenie.

foto archív mesto Senica

Mesto Senica každoročne oceňuje osobnosti pedagogiky, kultúry a umenia, ktoré za predchádzajúci rok dosiahli v oblasti školstva, kultúry, ako aj práce s deťmi a mládežou mimoriadne úspechy a výborné výsledky.

Navrhovaní pedagogickí pracovníci by mali vynikať v oblasti prípravy žiakov, inovatívnych prístupov vo výchovno-vzdelávacom procese, mimoškolských aktivít. Dlhoročnou pôsobnosťou v školstve, odbornou a intenzívnou činnosťou, nadpriemernou prácou so žiakmi a študentmi sa podieľajú na ich úspechoch na rôznych súťažiach.

Tulaj december 2023

V oblasti kultúry sú oceňované osobnosti, ktoré svojou činnosťou prispievajú k rozvoju kultúrneho života mesta, reprezentujú ho za hranicami okresu i štátu, vynikajú úspechmi v oblasti svojej umeleckej pôsobnosti na profesionálnej alebo amatérskej úrovni, venujú sa odbornej činnosti, či práci s deťmi a mládežou.

Svoje nominácie so stručnou charakteristikou posielajte na adresu: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, prípadne mailom na maria.vyletova@ senica.sk do 6. marca 2024.

Z nominácií vyberie komisia pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti pri mestskom zastupiteľstve v Senici osobnosti, ktoré budú slávnostne ocenené koncom marca.

Zdroj: senica.sk


.

INAT Rezanie laserom