Na programe 9. mestského zasadnutia bola uplynulý štvrtok 8. februára aj voľba hlavného kontrolóra mesta.

foto Mesto Senica

Doterajšia kontrolórka mesta Elena Jankovičová predložila poslancom informáciu o vzdaní sa funkcie na novembrovom meststkom zastupiteľstve (MsZ) k termínu 29. 2. 2024 kvôli odchodu do dôchodku. Mesto preto vyhlásilo volbu nového hlavného kontrolóra, pričom záujemcovia o túto pozíciu sa mohli prihlásiť do 24. januára. Do tohto termínu sa prihlásila pätica záujemcov a všetci dostali na zasadnutí MsZ priestor na vystúpenie, v ktorom sa v krátkosti predstavili.

Macek Knihy.Zahori

V 1. kole volieb ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov poslancov MsZ nezískal. V 2. kole získal najviac hlasov Mgr. Tomáš Makas (38), absolvent Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. V minulosti pôsobil ako exekútorský koncipient, v súčasnosti pracuje ako právnik vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a zároveň je poslancom v obci Boleráz, kde aj žije. Je ženatý a má dve deti. Hlavného kontrolóra volí MsZ na obdobie 6 rokov.

Program MsZ obsahoval aj bod s rozpočtami príspevkovej organizácie Mestského kultúrneho strediska Senica (MsKS) a tiež škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Predmetom rokovania boli aj správy o činnosti MsKS a Dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica za uplynulý rok. Správu o činnosti za rok 2023 poslancom predložil aj náčelník Mestskej polície Senica Jaroslav Pecha.

Niektorými ďalšími témami programu rokovania boli aj organizačno-technické zabezpečenie blížiacich sa prezidentských volieb, návrh na odpredaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a. s. a tiež návrh na zmenu v mestskej akciovej spoločnosti Stoma Senica.

Článok vyšiel v partnerskom týždenníku Záhorák


.
Toto je čítané

Bezplatné právne poradenstvo bude opäť aj v Malackách

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo pre…

BM: Ustekana sobota