Srdečná vďaka patrí všetkým čo prispeli počas Dňa narcisov a pomohli tak vyzbierať skoro milión eur.

Rozdelenie výnosu 15. ročníka Dňa narcisov 2011
hrubý výnos zbierky: 965.270,43 EUR
Čistý výnos zbierky: 932.612,97 EUR


Oblasti Podpory a použitie Finančných prostriedkov Dňa narcisov 2011

1.Klinický a výskumný projekt, orientovaný na rozvoj nových techník a metód v prevencii, diagnostike a liečbe

 • Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava 13.500,00
 • Univerzitná nemocnica Milosrdní bratia, Bratislava 3.600,00 Národný onkologický ústav, Bratislava 21.100,00
 • Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava 80.800,00
 • Východoslovenský onkologický ústav, Košice 58.000,00
 • Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice 14.000,00
 • Inštitút nukleár. a molekulár. medicíny, Košice 2.900,00
 • DFNsP, Banská Bystrica 9.400,00
 • FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica 11.000,00
 • Nemocnica A. Wintera Piešťany 15.000,00
 • Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 3.300,00

Spolu 232.600,00
2.Psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov a ich rodiny

a) letné tábory pre detských onkologických pacientov, rekondično-rehabilitačné pobyty onkologických pacientov:

 • Klub Detskej Nádeje, Bratislava 35.000,00
 • Slovilco, Martin 5.000,00
 • Neinvestičný fond rodiny a žien, Humenné 3.000,00
 • Turčianske Venuše, Martin 3.000,00
 • IRIS, Nové Zámky 2.600,00
 • Klinček, o.z., Čadca 2.000,00
 • KRUH, n.o., Trnava 2.000,00
 • Organizácia postihnut. chron. chorobami, Trenčín 1.400,00
 • Svetielko pomoci, Košice 16.000,00
 • Svetielko nádeje, Banská Bystrica 1.800,00
 • Narcis, Vranov n/Topľou 2.900,00
 • Slov. klub po transplant. krvotvor. buniek, Žilina 2.300,00

Spolu: 77.000,00

b) podpora paliatívnej a hospicovej starostlivosti, skvalitnenie života onkologických pacientov:

 • Dom božieho milosrdenstva, Banská Bystrica 4.000,00
 • hospic Refugium, Trenčín 2.400,00
 • Liečebňa sv. Františka, Bratislava 7.000,00
 • NsP Prievidza, sídlo Bojnice 1.300,00
 • FNsP J.A. Reimana, Prešov 18.000,00
 • PRO VITAE, Lučenec 4.000,00
 • Fakultná nemocnica Nitra 10.000,00
 • Fakultná nemocnica F.D.R., Banská Bystrica 5.000,00
 • Fakultná nemocnica, Trnava 2.000,00
 • Nemocnica L. Svobodu, Svidník 10.000,00
 • Dobrovoľnícka skupina VŔBA, Stupava 2.000,00

Spolu: 65.700,00

Spolu a+b 142.700,00

3.Projekty a programy smerujúce k rozvoju výchovy, informovanosti a poradenstva, psychosociálna pomoc pacientom

3.1

 • SLOVILCO Martin 6.800,00
 • Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava 5.000,00

Spolu 3.1 11.800,00 3.2
Projekty pre onkologických pacientov a prevencia zdravej populácie

 • a) Onkologická výchova v školách – organizačné a materiálne zabezpečenie projektu 20.000,00
 • b) Týždeň proti rakovine – informačný a preventívny projekt 50.000,00
 • c) Prevádzka ubytovacieho zariadenia pre rodičov detských onkologických pacientov 30.000,00
 • d) Fond finančnej pomoci pre onkologických pacientov 70.000,00
 • e) Programy, projekty a prevádzka Centier pomoci v BA,KE, Martine 26.000,00
 • f) Príprava, tlač a distribúcia letákov, informačných brožúr 79.512,97
 • g) Celoročné preventívne a edukačné kampane 90.000.00
 • h) Relaxačno-rekondičné pobyty pre onkologických pacientov organizované a hradené LPR 80.000,00

Spolu 3.2 445.512,97

Spolu 3.1 + 3.2 457.312,97

4. Čiastka ponechaná na zabezpečenie regionálnych potrieb a podpory v organizačných zložkách LPR SR: 100.000,00

Spolu 1 + 2 + 3 + 4: 932.612,97

Zahori.sk je medialnym partnerom Dňa narcisov.


.

BM: Ustekana sobota