Na základe Štatútu Mesta Skalica od roku 2002 Mestské zastupiteľstvo v Skalici udeľuje Ceny primátorky mesta Skalica, Ceny mesta Skalica a Čestné občianstvo mesta Skalica.

Pravidelne sú tieto ocenenia udeľované v septembri. Bude tomu tak aj v roku 2024. “Vyzývame občanov, organizácie, záujmové skupiny, aby svoje návrhy na udelenie niektorej z cien predložili na Mestský úrad v Skalici,” vyzýva mesto na webovvej stránke.

Návrhy je možné podať v písomnej forme osobne na podateľňu mesta Skalica, poštou na adresu Mesto Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica alebo elektronicky na podatelna@mesto.skalica.sk.

Macek Knihy.Zahori

“Návrh musí obsahovať dôvod nominácie a krátky životopis, prípadne úspechy navrhovaného. Termín podania je do 30. apríla 2024,” informuje mesto. Nominácie, ktoré nebudú obsahovať požadované náležitosti, alebo budú podané po uvedenom termíne, nebudú akceptované.

Čestné občianstvo Mesta Skalica

Udeľuje sa osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Cena Mesta Skalica

Udeľuje sa osobám alebo kolektívom, ktoré sa v Skalici narodili alebo žili či pôsobili a zaslúžili sa o jeho rozvoj, zveľaďovanie, šírenie jeho dobrého mena doma i vo svete alebo iným spôsobom dosiahli vynikajúce výsledky v oblasti: kultúry, vedy, vzdelávania a tradícií, spoločenského a duchovného života, medziľudských vzťahov a ochrane ľudských práv, hospodárskej oblasti, tvorbe a ochrane životného prostredia, športu a zdravotníctva.

Cena primátorky Mesta Skalica

Udeľuje sa osobám alebo kolektívom za vynikajúce výsledky dosahované na poli rozvoja mesta v oblasti: kultúry, vedy, vzdelávania a tradícií, spoločenského a duchovného života, medziľudských vzťahov, hospodárskej oblasti, tvorbe a ochrane životného prostredia, športu a zdravotníctva.


.

BM: Ustekana sobota