Zintenzívnením poľnohospodárskej činnosti a nadmerným obhospodarovaním krajiny najmä po 2. svetovej vojne, postupným zalesňovaním, vysúšaním a zazemňovaním dochádzalo k znehodnocovaniu mokradí na celom území Slovenska, nevynímajúc ani mokrade v alúviu rieky Moravy.

foto Green Foundation

Pôda mokradí sa vníma ako neúrodná a nepoužiteľná, preto sa často vysušuje, zaváža zeminou, či biotop ustupuje developerským projektom. Pritom mokrade a ich ekosystémy majú dokázateľný pozitívny dopad na prírodu a kvalitu života nielen ľudí. Sú prírodným zdrojom pitnej vody a všeobecne vodu zadržiavajú v krajine. V čase dažďa sa mokraď napĺňa vodou a kumuluje v rašeliniskách, potokoch a lužných lesoch. V období sucha pomaly vodu uvoľňuje do prostredia, čím spomaľuje alebo aj úplne eliminuje riziko bleskových povodní. Svoju úlohu plnia mokrade aj pri ovplyvňovaní mikroklímy, keď v čase extrémnych horúčav postupným výparom ochladzujú svoje okolie. Mokrade sú dôležitým miestom na hniezdenie veľkého množstva vtákov, viazané sú na ne početné druhy hmyzu, obojživelníkov, plazov, cicavcov.

foto Green Foundation

Keďže viacerí z nás si uvedomujeme dôležitosť mokradí pre prírodu a človeka, vzniklo projektové partnerstvo nadácie Green Foundation, BROZ – ochranárske združenie a NINA. Hlavným cieľom tohto projektového tímu bolo pomôcť mokradiam v katastrálnom území Malé Leváre a zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti tohto ekosystému. Primárnou činnosťou projektu Mokrade pre život a prosperitu bolo obnovenie znehodnotenej poľnohospodárskej pôdy a jej premena na podmáčanú lúku, prečistenie zazemneného mŕtveho ramena rieky Moravy, prečistenie projektových lokalít od nepôvodných a inváznych druhov drevín, vysadenie 650 kusov stromov a krov vhodných pre túto oblasť. V rámci vzdelávacích aktivít bol vytvorený náučný chodník o mokradiach na Záhorí, ktorý je priateľský pre deti s poruchami autistického spektra. Na veľkom množstve aktivít, ktoré sa na tejto lokalite realizovali, odborníkom výrazne pomáhali aj dobrovoľníci.

Projekt ACC04P01: Mokrade pre život a prosperitu – Obnova Ramsarskej lokality v alúviu rieky Morava je realizovaný s podporou Nórska prostredníctvom Nórskych grantov, spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Jana Tóthová, Stanislav Kušnier, nadácia Green Foundation


.
Toto je čítané

Vyše 600 bežcov a bežkýň vo Volkswagen Slovakia podporilo výnimočné deti

Areálom automobilky Volkswagen Slovakia sa v sobotu poobede rozbehlo viac ako 600 bežcov…

20 rokov