Redakcia mesačníka Gbelan navštívila primátora mesta Gbely Martina Jahodku, aby im odpovedal na otázky občanov, čo nové môžu v blízkom čase očakávať v ich meste a v skratke predstavil plánované aktivity.

Pán primátor, všimli sme si na úradnej tabuli verejnú vyhlášku o stavebnom povolení pre stavebné práce na ulici Hurbanova. Viete nám priblížiť, o čo pôjde?

Postupne sa stále viac snažíme o skrášľovanie centra nášho mesta. Časť komunikácie na ulici Hurbanovej je jednou z vecí, ktorej realizácia nás v najbližšom období čaká. Jednoducho povedané, jedná sa o cca 120 metrový úsek začínajúci vedľa cesty pri súčasnej trafike (na druhej strane ako je podnik Hokejka). Tento úsek chceme upraviť tak, že medzi vjazdmi do rodinných domov vznikne zelený pás s výsevom trávy a následne v jesenných mesiacoch pribudne aj stromová výsadba. V najbližšom období začne teda prvá etapa prác s vybudovaním vjazdov, ohraničením komunikácie obrubníkmi a výsevom trávnatej plochy. Začiatok prác je naplánovaný na máj a ukončenie najneskôr do začiatku letných prázdnin. S tým budú samozrejme spojené aj malé dopravné obmedzenia, a tak by sme radi poprosili občanov mesta o trpezlivosť v tomto čase. Po dokončení budeme mať zase o niečo krajšie centrum nášho mesta.

Plánujeme v najbližšom čase aj nejaké ďalšie rekonštrukcie komunikácií v Gbeloch?

Čo sa týka komunikácií, tak v tomto roku by sme radi zrekonštruovali chodník na ulici Štefánikovej, konkrétne od podniku Dúbrava až po koniec tejto ulice v smere k „Mléčniciam“. Konkrétny termín začiatku ešte nebol stanovený a závisí od viacerých faktorov. Na konci tohto roku (2024) by však už v tom úseku mali občania chodiť po novom zrekonštruovanom chodníku.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Rovnako plánujeme pokračovať v už začatej rekonštrukcii komunikácie na ulici Štúrova (od kruhového objazdu po hasičskú zbrojnicu), kde sme v prvej etape zahrnuli kanál a v ďalšej etape doplníme parkovacie miesta, chodník pre peších a zeleň.

Spomínali ste skrášľovanie centra mesta. Plánujú sa v najbližšom období ešte nejaké novinky v tomto smere?

Naše mesto plánuje aj vďaka úspešnému získaniu externých financií z Nadácie EPH vybudovať trvalkové jarno-letničkové záhony na 2 miestach. Prvé miesto bude pri mestskom úrade – kine a druhé pri dome kultúry v blízkosti kríža. Aj touto formou tak spestríme naše mesto a prispejeme ku krajšiemu oddychu ľudí pri prechádzkach.

Chystáme v najbližšom období aj niečo nové pre našich najmenších?

Áno, samozrejme myslíme aj na naše deti. V tomto ohľade plánujeme v blízkej budúcnosti rekonštrukcie a doplnenie niektorých častí detských ihrísk. Kde a ako konkrétne vám v tomto momente ešte neviem povedať, nakoľko o týchto veciach ešte rokujeme. Určite to však bude v prvej polovici tohto roka.

No a keď už sa pýtame na našich najmenších, podobnú otázku máme aj smerom k našim seniorom.

Nepochybne myslíme v pláne rekonštrukcií aj týmto smerom. V prvej polovici tohto roka plánujeme spraviť rekonštrukciu vchodov do kúpeľní na celom 1. poschodí DPS. Nakoľko na izbách klientov je aktuálne vstup do kúpeľní cez 60 cm dvere značne nekomfortný, plánujeme s rozšírením týchto vstupov a zároveň s úpravou na bezbariérový vstup. Po rekonštrukcii budú môcť klienti DPS, ktorí majú často zdravotné obmedzenia, chodiť do týchto priestorov jednoduchšie a zväčší sa tak aj samotný obslužný priestor v kúpeľniach. Samozrejme, keďže sa jedná o stavebné úpravy, budú musieť klienti DPS v tejto časti chvíľku strpieť čiastočný diskomfort v bývaní. Po dokončení prác však budú mať jednoduchší vstup a viac priestoru vo svojich kúpeľniach. Preto aj ich chceme poprosiť o trpezlivosť.

Medzi obyvateľmi sa povráva, že v Gbeloch má vzniknúť nákupné centrum, konkrétne v oblasti súčasnej tehelne. Čo je na tom pravdy?

Táto informácia nie je pravdivá. V areáli súčasnej tehelne súkromný investor spustil spracovanie stavebného odpadu. O tomto zámere sme informovali občanov už skôr. Zjednodušene povedané sa jedná o to, že párkrát v priebehu roka sa tam privezie špeciálny stroj na drvenie stavebného odpadu a navážku rozdrví pre ďalšie využitie, či už v súkromnom alebo verejnom sektore. Viac informácií o tejto novej prevádzke sa dá dočítať napríklad aj na webovej stránke www.cihelnagbely.sk.

Macek Knihy.Zahori

A ako to teda bude s tým nákupným centrom? Reči nevznikajú len tak a ako sa vraví, bez vetra sa ani lístok na strome nepohne. Dôkazom toho je aj veta z dôvodovej správy verejne dostupného materiálu na rokovanie poslancov MsZ – „Zámerom mesta je podpora investičných projektov zameraných na zlepšenie kvality a dostupnosti občianskej vybavenosti, sociálnej a zdravotnej starostlivosti obyvateľov mesta. Vychádzajúc z tohto zámeru mesto začalo intenzívne rokovať o možnostiach, ktoré by postupne naplnili tento zámer.“ Viete nám k tomuto teda povedať niečo bližšie?

V podstate už tá veta, ktorú ste citovali, vystihuje zámer nášho mesta. Radi by sme naozaj zvýšili úroveň a dostupnosť služieb pre našich obyvateľov aj týmto smerom. Po intenzívnych rokovaniach vedenia mesta a poslancov sme sa zhodli na lokalite pri DPS na Hudecovej ulici, kde prejavili záujem o pôsobenie viacerí investori v spolupráci s obchodnými reťazcami. Dá sa povedať, že je to beh na dlhú trať, ale v súčasnosti máme tento beh dobre naštartovaný. Ak nevzniknú nejaké komplikácie, tak je veľká pravdepodobnosť, že v Gbeloch budeme mať do dvoch rokov nákupné centrum, konkrétne sa bavíme o Tescu. Všetky ostatné detaily sú však nateraz ešte v štádiu riešenia a o ich vývoji vás určite budeme opäť informovať.

Radi by sme sa spýtali aj rekonštrukciu ulice Švermova, ktorá už bola viackrát komunikovaná. Konkrétne tu mal vzniknúť nový chodník smerom k Baltipu a tiež doplnenie parkovacích miest. Ako to vyzerá s týmto projektom?

Pri tomto projekte máme za sebou kompletnú prípravu a projektovú dokumentáciu. Inak povedané, momentálne čakáme len na spustenie vhodnej výzvy k tomuto projektu, aby mohol byť realizovaný. Kvôli zmene v prístupe k implementácii časti eurofondov a takisto aj v dôsledku výmeny vlády (čo malo vplyv na zdržanie výziev na podávanie žiadostí oproti plánovanému harmonogramu) sa tento projekt trochu oneskoril. Neviem vám v tomto momente povedať nejaký konkrétny termín začiatku realizácie. Čo však povedať môžem, je to, že z našej strany je všetko pripravené a už len čakáme na vyhlásenie správnej výzvy zo strany štátu. Všetci veríme, že sa to stane už čoskoro.

Keď už vravíme o rozpracovaných projektoch, nedá nám nespýtať sa na častú otázku ľudí – ako to vyzerá s obnovou nášho kamerového systému?

Na toto by som odpovedal v podstate úplne rovnako ako pri predchádzajúcej otázke. Z našej strany máme všetko pripravené na realizáciu, avšak z rovnakých dôvodov ako pri otázke vyššie momentálne musíme čakať na vhodnú výzvu. Takisto veríme, že už čoskoro sa jej dočkáme a celý kamerový systém v našom meste zmodernizujeme a skvalitníme.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Čaká nás v najbližšom období v Gbeloch ešte niečo nové, čo sme doteraz nespomenuli?

V neposlednom rade máme na stole hotovú projektovú dokumentáciu k vybudovaniu kultúrno – oddychovej zóny vedľa budovy MsÚ nazvaného Stárnisko. Pracovníci mesta túto projektovú dokumentáciu analyzujú a pripravujú na stavebné povolenie a výberové konanie dodávateľa. Ak bude všetko prebiehať podľa plánov, už v najbližších mesiacoch ju začneme realizovať.

Okrem týchto vecí nás samozrejme čakajú bežné drobné rekonštrukcie a úpravy, ktoré robíme štandardne počas celého roka a o ktorých občanov pravidelne informujeme či už na webe mesta alebo aj prostredníctvom mestského profilu na sociálnej sieti.

Rozhovor vyšiel v mesačníku Gbelan, s primátorom Martinom Jahodkom sa rozprával Ondrej Chocholáček


.
Toto je čítané

Vyše 600 bežcov a bežkýň vo Volkswagen Slovakia podporilo výnimočné deti

Areálom automobilky Volkswagen Slovakia sa v sobotu poobede rozbehlo viac ako 600 bežcov…

20 rokov