Obec Moravský Svätý Ján vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Domova MUDr. Dallosa, n.o., 908 71 Moravský Svätý Ján č. 5.

Ilustračné foto 123rf.com

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Pracovný úväzok: 7,5 hod. denne
Predpokladaný nástup: 1. 8. 2024
Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, humanitného, ekonomického alebo právneho zamerania

Kritériá a požiadavky na uchádzačov:

 • znalosť zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov z oblasti poskytovania sociálnych služieb
 • znalosť práce s výpočtovou technikou
 • organizačné a manažérske schopnosti
 • prax v poskytovaní sociálnych služieb minimálne 5 rokov
 • prax v oblasti neziskových organizácií výhodou
 • morálna a občianska bezúhonnosť
 • vodičský preukaz skupiny B

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • profesijný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o odbornej praxi uchádzača
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania

Termín podania žiadosti je do 14.6. 2024 do 12:00 (rozhodujúci je čas doručenia do podateľne Obecného úradu v Moravskom Svätom Jáne).

Žiadosť o zaradenie do výberového konania s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením “NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE – RIADITEĽ Domova MUDr. Dallosa, n.o.” osobne, alebo poštou na adresu: Obec Moravský Svätý Ján, Obecný úrad 803, 908 71 Moravský Svätý Ján.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.


.
Toto je čítané

Medzi Kopčanmi a Adamovom prekročil povolenú rýchlosť o 62 km/h

Skalickí dopravní policajti včera (21. 5.) namerali vodiča, ktorý prekročil maximálnu povolenú…

BM Salon EV