V poradí druhú čiernu stavbu pred domom vo vlastníctve problémových rómskych rodín na Družstevnej ulici v Malackách zbúrajú najskôr v septembri.

Prvú čiernu stavbu na dvore za domom z rozhodnutia Stavebného úradu v Malackách odstránili už v marci. Podľa rozhodnutia č. j. OÚRŽP/2011/872/Fa/N zo dňa 28. 2. 2011 o nariadení na odstránenie stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 336 v k. ú. Malacky, a na základe rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Bratislave zo dňa 25. 5., ktoré nadobudli právoplatnosť 7. 7. 2011, sa druhá čierna stavba bude búrať začiatkom septembra.

Túto informáciu dostal stavebný úrad v Malackách 21. 7. 2011 od Krajského stavebného úradu v Bratislave. Na základe dokladov o doručení Krajský stavebný úrad vyznačil právoplatnosť dňa 20. 7. 2011.

V súčasnosti plynie 60 dňová lehota, počas ktorej je Roman Galba povinný stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 336 v k.ú. Malacky odstrániť. Oznámenie o právoplatnosti rozhodnutia mu bolo doručené dňa 22. 7. 2011

Tatiana Búbelová


.

BM: Ustekana sobota