Horúcim bodom rokovania Mestského zastupiteľstva v Malackách vo štvrtok 10. 11. bola správy z vykonanej následnej finančnej kontroly v Mestskom centre sociálnych služieb (MsCSS), ktorá je príspevkovou organizáciou mesta. Kontrolórka mesta Ľubica Čikošová v nej konštatuje, že už bývalá ekonómka organizácie od mája 2008 do 31. 3. 2011 vykonala neoprávnené prevody z účtov v celkovom objeme 191 182,27 €.

Riaditeľka organizácie Daniela Mračnová je podľa väčšiny poslancov skúsená a obetavá sociálna pracovníčka, ktorá zlyhala v otázke riadenia a kontroly, keď zverila ekonómke ako jedinej oprávnenie disponovať s finančnými prostriedkami. Na problém sa prišlo, keď primátor mesta Jozef Ondrejka začiatku roka 2011 upozornil kontrolórku na preverenie dlhu MsCSS v Sociálnej poisťovni, ktorý bol zverejnený na webstránke poisťovne.

Odvtedy kontrolórka vykonala v organizácii dve rozsiahle finančné kontroly. Čiastková správa o nakladaní s finančnými prostriedkami mesta za rok 2010 predložená v apríli konštatovala neoprávnené prevody ekonómky vo výške 72 260 €. Na jej základe bola ekonómka prepustená, kontrolórka mesta na ňu podala trestné oznámenie a primátor 14. 4. zastupiteľstvu predložil návrh na odvolanie riaditeľky MsCSS Daniely Mračnovej, ktorá podvod v organizácii neodhalila a neuhádzanie faktúr, resp. prevody platieb na tri účty, ktorých majiteľmi boli súkromné osoby, jej neboli podozrivé.

Poslanci však ju však podporili rovnako ako na včerajšom zasadnutí, keď primátor svoj návrh zopakoval. Tajnému hlasovaniu predchádzala trojhodinová diskusia o príčinách, opatreniach, poučeniach a potrebných zmenách v systéme kontroly. Z prítomných 16 poslancov za odvolanie riaditeľka hlasovalo 8, proti boli štyria a ďalší štyria sa hlasovania zdržali. Podľa primátora Jozefa Ondrejku je situácia o to nepríjemnejšia, že za posledné dva roky mesta dvakrát menilo všeobecno-záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb a dvakrát sa zvyšovali poplatky za služby využívané zväčša starými a chorými ľuďmi, ktorí sa oprávnene pýtajú, prečo za podvody majú pykať práve oni.

Tatiana Búbelová


.

BM: Festival Záhrad