O zámere zriedenia špeciálneho bývania, ktorý by mohol vyriešiť aj dlhotrvajúci problém susedského spolužitia s neprispôsobivými rodinami na Družstevnej ulici, sa napokon na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Malackách 24. 11. nehlasovalo.

Po vyše piatich hodinách bolo rokovanie prerušené a bude pokračovať v stredu 30. 11. o 18.00 h. Hlasovaniu bude predchádzať verejné stretnutie poslancov a spracovateľov materiálu s obyvateľmi sídliska Juh, ktorí svoje odmietavé stanovisko vyjadrili v petícii s 1260 podpismi. Uskutoční sa v utorok o 18.00 h v priestoroch ZŠ Štúrova na sídlisku Juh.

Predkladateľ návrhu – poslanec MsZ Juraj Říha

Šesť poslancov MsZ požiadalo primátora mesta o zvolanie mimoriadneho MsZ s tým, že chcú na rokovanie predložiť návrh riešenia situácie na Družstevnej ulici v Malackách a s ním súvisiaci zámer zriadenia špeciálneho bývania v objekte Bratislavskej vodárenskej spoločnosti v areáli Vampíl v južnej časti mesta Malacky. Súčasťou predloženého materiálu je rozsiahla dôvodová správa, návrh memoranda, dohody o urovnaní sporu a ďalšie osobitné prílohy (viď. www.malacky.sk – Mesto – Samospráva – Mestské zastupiteľstvo – Materiály na rokovanie). Rokovanie k téme sa uskutočnilo 24. 11. o 17.00 h. (Pozn: zvukový záznam z rokovania je na www.malacky.sk)

Na požiadanie poslancov zo volebného obvodu bolo do programu zaradené aj rokovanie o petícii 1260 občanov z lokality Juh, ktorá vznikla počas troch dní ako reakcia na zverejnenie materiálu určeného na prerokovanie. Obyvatelia tejto lokality mali výhrady k tomu, že pred prípravou materiálu s nimi nikto materiál nekonzultoval. Zúčastnení občania vyjadrili vážne obavy o zhoršenie kvality života po zriadení špeciálneho bývania pre neprispôsobivých spoluobčanov v ich obvode. Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia problémových rodín, nespokojní obyvatelia z Družstevnej ulice a v hojnom počte aj obyvatelia Juhu.

Mestské zastupiteľstvo v Malackách predloženú petíciu obyvateľov sídliska Juh vzalo na vedomie a na návrh predkladateľa materiálu J. Říhu bolo prerušené s tým, že pokračovať bude v stredu 30. 11. o 18.00 h. Predtým sa však uskutoční verejné stretnutie poslancov a spracovateľov materiálu s obyvateľmi dotknutej lokality na ZŠ Štúrova v utorok 29. 11. o 18.00 h. Predkladateľ vyzval petitentov, aby si pripravili pripomienky a požiadavky, ktoré by chceli do materiálu zapracovať tak, aby bol pre nich akceptovateľný.

Tatiana Búbelová


.

BM: Ustekana sobota