Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva vo štvrtok 25. marca 2010 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program:
1. otvorenie
2. kontrola uznesení z 25.2.2010
3. rozpočet na rok 2010
4. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v MŠ v zriaďovat.pôsobnosti obce
5. informácia o stave žiadostí a projektov financovaných z fondov EÚ
6. plán kultúrnych a spoločenských podujatí na rok 2010
7. pridelenie 1-izbového bytu na 15 b.j. po r.Šrámkovej
8. rôzne
9. záver
Tešíme sa na Vašu účasť!

Ing. Vladimír Škrabák, starosta obce

Pridaj komentár

.

BM: Ustekana sobota