Pozývame Vás na zasadnutie OZ v pondelok 12.4.  o 19,00 hod. v zasadačke obecného úradu s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie fin. spoluúčasti obce na realizácii projektu: Prestavba a prístavba hasičskej zbrojnice M.S.J.
4. Pridelenie 1-izbového bytu po rodine Šrámkovej na 15 b.j.
5. Rôzne
6. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť!

Ing. Vladimír Škrabák, starosta obce

Pridaj komentár

.

Trnavské rádio Tak akorát 2024