Regionálne združenia ZMOS-u, ktoré pracujú v Bratislavskom kraji, sa dnes dohodli na spoločnom postupe v súvislosti so znevýhodnením kraja v procese získavania financií z eurofondov v kontexte hospodárskej krízy. Klub starostov Malackého okresu na stretnutí zastupoval primátor mesta Malacky Jozef Ondrejka a starosta obce Gajary Peter Tydlitát.

Stretnutie zástupcov regionálnych združení zvolal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan na návrh Klubu starostov Malackého okresu. Účastníci na ňom konštatovali, že Národný strategický referenčný rámec diskriminuje okresy Bratislavského kraja v oblasti čerpania eurofondov. Ukazujú to úvodné roky nového programovacieho obdobia 2007 – 2013. Mestá a obce Bratislavského kraja majú nedostatok finančných zdrojov na plnenie originálnych kompetencií. Deficit financií je najmarkantnejší v oblasti dopravy – podpisuje sa po zlý stav komunikácií, školstva a sociálnych vecí. Až 40 – 60% objemu štátneho rozpočtu sa vyprodukuje v Bratislavskom kraji. Operačný program Bratislavský kraj, z ktorého môžu samosprávy kraja čerpať eurofinancie, však predstavuje len 0,8 % z celého objemu prostriedkov EÚ určených pre Slovensko.

Nastal čas na systémovú zmenu. Na tomto konštatovaní sa zhodli účastníci stretnutia. Zároveň navrhli oblasti riešenia. Tie vidia v otvorení Národného strategického referenčného rámca a umožnení mestám a obciam čerpať podporu na realizáciu projektov aj z ďalších operačných programov. Navrhujú tiež zavedenie princípu zásluhovosti v rozdeľovaní tzv. podielových daní. Pracovná skupina sformuluje hlavné výstupy zo stretnutia a bude ich prezentovať na regionálnych snemoch Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré sa uskutočnia koncom marca. Delegáti regionálnych združení, ktorí získajú nomináciu na snem ZMOS-u, prednesú požiadavky na XIX. sneme (uskutoční sa 20. – 21. mája 2009 v Bratislave).

Pridaj komentár

.

INAT Rezanie laserom