Prinášame sériu rozhovorov 3 otázky pre kandidátov na primátora Senice. Dnes odpovedá nezávislý kandidát, súčasný mestský a krajský poslanec Martin Džačovský a súčasný mestský poslanec a bývalý zástupca primátora Peter Hutta.

 

Martin Džačovský a Peter Hutta

 

3 veci, ktoré najviac trápia Seničanov?
 
Martin Džačovský: V meste Senica pociťujeme problémy vo viacerých oblastiach, všetky však majú spoločného menovateľa – dlhodobé neriešenie zo strany mesta. Čo trápi ľudí, to mesto nerieši, a naopak, rieši sa spravidla len to, čo za dôležité považuje mesto.

V samotnom zastupiteľstve, ako aj pri kandidátoch na primátora nájdeme ľudí, ktorí sa problematike venujú dlhšie ako 8 rokov. Napriek tomu pred každými voľbami evidujeme rovnaké problémy a takmer rovnaké sľuby. Mesto Senica jednoducho potrebuje zásadnú zmenu prístupu, potrebuje silného primátora, ktorý bude problémy skutočne riešiť.

Najčastejším problém, s ktorým sa na mňa občania obracajú, je doprava. Obchvat Senice spadá do kompetencií Ministerstva dopravy a výstavby SR a Slovenskej správy ciest. V ďalšom kroku je od Trnavského samosprávneho kraja prisľúbený obchvat Čáčova. Kým nebude vybudovaný obchvat, je potrebné urobiť riešenia, ktoré urýchlia prejazd cez hlavnú križovatku. Patrí sem napr. inteligentná senzorika, ktorá automaticky riadi križovatky, aby bol prejazd čo najefektívnejší.
Ďalej pomôže odpočítavanie na semafore a netreba zabudnúť ani na alternatívnu dopravu. V rámci dopravy bude potrebné riešiť aj parkovanie.

Druhým problémom, na ktorý občania poukazujú, je čistota mesta a zeleň v ňom. Zeleni je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Navrhujeme vytvoriť v parku L. Novomeského relaxačno-oddychovú zónu, kde bude možné tráviť voľný čas. Počas leta vybudovať na námestí vyvýšené záhony s kvetinami, čím bude námestie estetickejšie a zároveň sa zníži množstvo rozpáleného betónu. Čistotu mesta musíme dostať minimálne na úroveň okolitých miest.

Kvalita života súvisí nevyhnutne aj s bezpečnosťou. Je potrebné zvýšiť pocit bezpečia aj preventívnou činnosťou mestskej polície a inštaláciou ďalších bezpečnostných kamier v meste. Obyvatelia dobre poznajú problémy na autobusovej stanici, v parku, víkendové večery a pod.

 

Peter Hutta: DOPRAVA: V riešení dopravy mesto zaspalo na celej čiare, projekt realizácie obchvatu sa vrátil o 5 rokov späť. Spoluprácou so súkromným sektorom a využitím inteligentných technológií je potrebné zreálniť náhradné riešenia, ktoré dokážu čiastočne nahradiť obchvat mesta a zabezpečiť plynulejší prejazd hlavne ťažkej dopravy mestom, s dopravou súvisí aj zefektívnenie parkovacej politiky.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Vytvorením samostatného oddelenia pre životné prostredie zlepšiť starostlivosť o zeleň, skvalitniť a zefektívniť oblasť odpadového hospodárstva, nechať vypracovať opatrenia na obmedzenie klimatických zmien ovplyvňujúcich život v meste a postupovať cielene podľa ich výsledkov.

BLIŽŠIE K OBČANOVI: Byť k dispozícii každému občanovi, vypočuť ho a podľa možností riešiť jeho požiadavky, poskytnúť občanovi informácie, ktoré potrebuje. Umožniť občanom viac a aktívnejšie spolurozhodovať o správe verejných vecí, dôležitých projektoch. Nevyhýbať sa kritike, vytvoriť priestor na kritické názory a pripomienky verejnosti.

 
 

3 dôvody prečo by Seničania mali dať hlas vám?
 
Martin Džačovský:  Primátor mesta neustále vyjednáva s rôznymi inštitúciami a organizáciami ohľadom potrieb v meste, preto sú skúsenosti s vyjednávaním v dnešnej dobe nevyhnuté. V rámci advokátskej praxe som sa naučil prijať a niesť zodpovednosť, vyjednávať so silnými partnermi, orientovať sa v zákone aj v biznise. Verím, že dokážem dosiahnuť pre mesto viac.

Viem spolupracovať a pracovať v tíme, aby bol dosiahnutý stanovený cieľ. Som nezávislý od akýchkoľvek záujmových skupín. Počas pôsobenia v MsZ som aktívne komunikoval s inými poslancami, dával interpelácie, pýtal sa a namietal. Na rozdiel od niektorých protikandidátov nehrozia v mojom prípade komunikačné problémy medzi zastupiteľstvom a primátorom, ktoré by bránili v dynamickom rozvoji mesta.

Zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva som známy tým, že neustále hľadím na veci očami občanov. Mám záujem, aby jednotlivé kroky priniesli v konečnom dôsledku prospech občanom a nášmu mestu. Samozrejme, získal som aj neprajníkov z radov jednotlivcov, ale dokázal som, že viem zabojovať pre dobrú vec.

 

Peter Hutta: V Senici som sa narodil, žijem a nikde inde žiť nebudem. Záleží mi na tom, akým smerom sa Senica bude v ďalšom období uberať. Mám 12 – ročné skúsenosti s prácou v samospráve, mám veľa poznatkov o projektoch, ktoré neboli po zmene na primátorskom poste realizované, viem ako by sa dali uskutočniť. Som sociálne cítiaci človek, dokážem si vypočuť a podľa možností riešiť požiadavky a problémy bežného občana. Mám reálne predstavy o projektoch, ktoré zlepšia kvalitu života Seničanov.

 
 

Prvé 3 kroky, ktoré urobíte v prípade zvolenia vo funkcii primátora?
 
Martin Džačovský: Plánujem reorganizovať práce týkajúce sa údržby zelene a čistoty v meste. Pri zmenách v harmonograme je možné dosiahnuť čistejšie mesto, udržiavanú zeleň, kde sa budú Seničania dobre cítiť.

Pre každého nového primátora je nevyhnutnosťou vytvorenie finančného auditu. Mám záujem sprehľadniť a zjednodušiť tok mestských finančných prostriedkov, aby verejnosť vedela, ako sa finančné prostriedky používajú a mohli ich použitie pripomienkovať.

Poskytovanie poradenstva a pomoci občanom mesta zo strany zamestnancov bez akýkoľvek rozdielov. Každý občan by mal čo najrýchlejšie a najjednoduchšie vybaviť svoju záležitosť. V ideálnom prípade bez potreby čerpania dovolenky. Sám mám za sebou negatívnu skúsenosť a je potrebné, aby si všetci zamestnanci pamätali, že sú na danom mieste pre ľudí.

 

Peter Hutta: Ak by som dostal od občanov dôveru viesť naše mesto nasledujúce 4 roky, za najdôležitejšie kroky považujem: zlepšenie plynulosti dopravy, kvalitnejšie životné prostredie, maximálne využívanie finančných prostriedkov cez projekty EÚ, zlepšenie kvality poskytovania služieb občanom.
Nový primátor musí spájať, nie rozdeľovať. Možnosti primátora ovplyvňovať chod mesta sú oveľa väčšie ako majú poslanci mestského zastupiteľstva, primátor však musí poslanecký zbor vnímať ako partnera a zároveň spolutvorcu hodnôt v meste. Občania, dokonca ani samotní poslanci MsZ často nevedia, čo mesto chystá, na čo využíva časť finančných prostriedkov nás všetkých. Chýba pravidelné verejné fórum, stretnutia vedenia mesta s občanmi, na ktorých by vedenie mesta informovalo občanov o ďalších plánoch, projektoch, potrebách a dôležitých rozhodnutiach mesta. V mojom volebnom tento bod nechýba.

 

Prečítať si môžete aj rozhovor s nezávislými kandidátmi na primátora Senice Branislavom Grimmom a Pavlom Kalmanom.

 

 

Priebeh volieb možete sledovať v téme: Voľby 2018


.
Toto je čítané

Pestovanie a predaj zeleniny má v Zohore bohatú históriu

Klimatické i pôdne danosti v obci Zohor vytvorili už v dávnejších dobách vhodné podmienky na…

BM: Ustekana sobota