Mesto Stupava sa dištancuje od marketingových aktivít investora projektu Verde park, ktorými propaguje rodinné bývanie s bio jazierkom.

 

 

Takto prezentovaný typ objektov a spôsob ich využitia je v rozpore s platným územným plánom mesta Stupava, ktorý definuje predmetné územie ako „Zónu veľkého parku“ (zóna s osobitným režimom) s funkčným využitím určeným pre šport, rekreáciu a agroturistiku. Súčasťou tejto funkčnej plochy môžu byť len objekty na prechodné ubytovanie hotelového a penziónového typu, verejná a areálová zeleň s vylúčením objektov na individuálnu rekreáciu.

 

V roku 2002 sa vtedajšia samospráva rozhodla areál predať  firme Swisstrade marketing service, s.r.o. Bratislava, ktorá sa zaviazala vybudovať tam Relax centrum na verejné účely. V roku 2008 mesto Stupava vydalo stavebné povolenie na stavby v priestore bývalého kúpaliska pre projekt RELAX CENTRUM PARK STUPAVA, a to v rozsahu polyfunkčný objekt (vitálny svet, reštaurácia, hotel, garáže), apartmánové bývanie, relaxačná časť, vodná plocha. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť, čo oprávňuje stavebníka začať so stavbou. Stavebník oznámil v januári 2010  začatie prác na stavbe.

 

Podľa územného plánu mesta Stupava „Územný plán mesta Stupava, október 2005“, je predmetné územie súčasťou  funkčnej plochy „F7 – Šport, rekreácia, agroturistika /zóna veľkého parku/“, ktoré je definované ako „ Rekreačné územie prevažne areálového charakteru tvorené krytými športovými zariadeniami (haly, telocvične, plavecké bazény, ľadové plochy a štadióny), športovými otvorenými ihriskami, plážami a zariadeniami telovýchovy všetkých druhov pre deti, mládež a dospelých verejného a poloverejného charakteru. Vylučuje sa umiestnenie objektov individuálnej rekreácie (chaty, záhradky, a pod.) Intenzita využitia jednotlivých plôch je stanovená v regulačných listoch. Súčasťou tejto plochy môžu byť aj objekty na prechodné ubytovanie hotelového a penziónového typu, prislúchajúca technická a dopravná vybavenosť, maloobchodné zariadenia, verejné stravovanie, požičovne a špecifické služby pre údržbu a opravy športových potrieb a náradia, verejná a areálová zeleň“.

 

Zmenou ekonomických možností pôvodného investora mesto a pôvodný investor uzatvorili dňa 2.9.2016 Memorandum o spolupráci, v ktorom sa pôvodný investor zaviazal vyvinúť úsilie smerujúce k vstupu nového strategického partnera. Nový strategický partner vyjadril vôľu dokončiť realizáciu procesu vybudovania a prevádzkovania športovo-rekreačného areálu pre verejnosť s názvom Relax Centrum Park Stupava.

 

Témou projektu Relax Centrum Park Stupava sa zaoberali aj poslanci mestského zastupiteľstva na zasadnutí dňa 18. mája 2017, ktorí následne schválili Memorandum o spolupráci. V čl.2 bod 2.2 nový investor vyhlasuje, že v prípade, ak v projekte bude realizovať stavebné zmeny v zmysle aktuálne dispozičnej situácie a svojich potrieb, zachová funkčné využitie plochy a športovo-rekreačný charakter areálu a tento bude v rámci svojej podnikateľskej činnosti prevádzkovať a udržiavať, pričom jednou z nosných činností bude prevádzkovanie nekrytého umelého (teda nie prírodného) kúpaliska pre verejnosť, podľa stavebného povolenia a územného rozhodnutia, teda biologický bazén umiestnený vo vnútrobloku pozostávajúci z vyrovnávacej a filtračnej vodnej plochy a z plaveckej vodnej plochy (kúpacia zóna).

 

Mesto Stupava upozorňuje na skutočnosť, že akákoľvek stavebná činnosť musí byť v súlade s územným plánom mesta Stupava, ako aj so všetkými platnými stavebnými rozhodnutiami, ktoré vydali príslušné povoľovacie orgány a tento súlad bude prostredníctvom svojich orgánov v rámci svojej kompetencie kontrolovať. Zároveň podnikne mesto Stupava všetky úkony na ich zosúladenie.

 

Mesto Stupava


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024