Zápis do Základnej školy Sekule a Kúty sa uskutoční už túto stredu a štvrtok (3. a 4. februára) v poobedňajších hodinách. Zapisovať sa budú deti v dvoch triedach za účasti svojho zákonného zástupcu a učiteľov 1. ročníka. Zákonný zástupca si prinesie so sebou na zápis rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a vyplnený dotazník. Pozrite si čo by mal vedieť budúci prvák.

“Pre deti, ktoré prídu na zápis sú pripravené upomienkové darčeky od detí zo školského klubu.” povedala pre Zahori.sk zástupkyňa Základnej školy Kúty p. Pantáková.

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonní zástupcovia sú povinní v tieto dnni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31.augusta 2010 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Na zápis treba prihlásiť aj deti zdravotne postihnuté a zároveň priniesť úradný doklad o druhu postihnutia, aby sa včas zabezpečilo ich vhodné zaškolenie, alebo sa prijali ďalšie opatrenia.

Upozorňujeme ešte zákonných zástupcov detí, že nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa o povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné podľa § 37 ods.1 a ods.2 zákona č 596/2003 Z.z. o štátnej sráve v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K zápisu je potrebné prísť s dieťaťom, priniesť rodný list dieťaťa, vyplnený zápisný lístok (stiahnuť si ho je možné tu) a poplatok 25.- euro na pomôcky (zošity, výkresy, farby…- viď príloha 2) a pracovné zošity pre budúceho prváka. Podrobné informácie podajú pani učiteľky pri zápise.

Čo by mal vedieť budúci prvák:

 • samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi
 • samostatne sa najesť, samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť…
 • správne vyslovovať všetky hlásky, vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • spočítať predmety do päť
 • interpretovať obsah krátkej rozprávky
 • poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku
 • kresliť pevné a neroztrasené línie, nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď. – teda postava by mala byť anatomicky správne rozložená)
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová, …)
 • orientovať sa v priestore, vie kde je “vpredu”, “vzadu”, “hore”, “dole”, “vpravo”, “vľavo”
 • mal by vydržať pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút
 • mal by vedieť dokončiť začatú prácu alebo hru, nezačínať neustále niečo nové, neodbiehať
 • mal by si zvykať na nové prostredie a osoby bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)
 • nemal by sa strániť spoločnosti ďalších detí, nemal by byť medzi nimi bojazlivý a plačlivý
 • nemal by byť agresívny, spory s deťmi by mal dokázať riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti
 • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napr.: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie, zajakávanie sa pri reči, pomočovanie sa
 • mal by ovládať prejavy slušného správania (pozdraviť, odzdraviť a pod.)

V Sekuliach i Kútoch sa tešia na stretnutie s budúcimi prváčikmi!

Pridaj komentár

.

Labková patrola