Tohtotýždňové vyliatie rieky Morava z koryta a následné teplé počasie spôsobí každoročnú kalamitu komárov. Najviac zasiahnuté obce sú v okolí rieky Morava.

Foto: Dobrovoľne proti komárom Malé Leváre

» Bratislavský kraj začína s aplikáciou biologického prípravku
» rakúske obce povolali vrtuľník
» obce Trnavského kraja sa majú obrátiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začal v piatok (26.6.) s aplikáciou biologického prípravku na zabránenie vyliahnutiu komárov a odvrátenie prípadnej kalamitnej situácie. Látka BTI, ktorá je neškodná pre včely a iný hmyz, sa aplikuje v celej dĺžke hrádze pri rieke Morava od katastra obce Veľké Leváre až po kataster obce Vysoká pri MoraveÚzemie spadajúce pod prírodnú rezerváciu Horný a Dolný les budú vynechané. 

BSK od apríla systematicky a priebežne, prostredníctvom zazmluvnenej odborníčky a dobrovoľníkov, vykonáva monitoring liahnisk lariev komárov a to na takmer 450 liahniskách, ktoré boli zadefinované v dokumente Monitoring potenciálnych liahnisk komárov v Bratislavskom kraji. Na základe posledného monitoringu v teréne sa zistilo, že je zvýšený počet výskytu lariev komárov v inundácií rieky Morava. Situácia si preto vyžaduje neodkladnú aplikáciu biologického prípravku s obsahom BTI, najmä na vodách rozliatych v rámci inundácie Moravy v oblasti okolo hrádze do medzihrádzového priestoru. 

Dobrovoľníci monitorujú liahniská komárov

Malé Leváre zapájajú do monitoringu liahnisk komárov dobrovoľníkov. “V našom katastri sa nachádza skoro najväčšie množstvo potencionálnych liahnísk komárov a rieka Morava bola v posledných dňoch vybrežená a zaplavila lužné lesy a lúky je o to dôležitejšie aby sme počas ústupu vyplavenej vody kontrolovali všetky liahniská komárov a predišli tak kalamite. Na toto sú najdôležitejší dobrovoľníci,” informoval starosta obce Malé Leváre Andrej Pernecký.

Trnavská župa je pripravená pomôcť

Pokiaľ ide o opatrenia spojené s premnožením komárov, orgány verejného zdravotníctva môžu nariadiť v prípade hrozby šírenia epidémie a kalamity škodcov, vykonanie protiepidemiologických opatrení a reguláciu škodcov – teda aj komárov. Práve mestá a obce sú tie, ktoré na základe zákona, majú v rámci protipovodňových opatrení realizovať aj postreky proti kalamitnému výskytu komárov.

“Ak bude prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva vyhlásený kalamitný stav, budeme samozrejme súčinní v rámci našich možností.” povedal pre Záhorí.sk trnavský župan Jozef Viskupič.

Na riešenie, ako aj predchádzanie, mimoriadnych situácií má Trnavský samosprávny kraj zriadený Centrálny krízový fond (CKF). Prostriedky fondu sú však určené na odstraňovanie prírodných a živelných katastrof, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravie a majetok ľudí.  Každá samospráva, ktorá je členom CKF, môže požiadať o finančné zdroje na tieto účely.

V tomto roku členské mestá a obce CKF dostali finančnú pomoc v celkovej sume 88 500 eur, ktorá je určená na refundáciu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

V roku 2019 trnavská župa rozšírila pôsobnosť CKF. To znamená, že zdroje je možné použiť nielen na odstraňovanie následkov napr. živelných pohrôm, katastrof a pod., ale aj na financovanie opatrení na prevenciu mimoriadnych udalostí.

“Túto tému by mali obce riešiť s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, dali sme im možnosť zapojiť sa do CKF. Ak sa obce správali zodpovedne a prispeli do CKF, vieme situáciu riešiť tak, ako som spomínal. V prípade, že tak neurobili, sme pripravení – vysoko nad rámec svojich povinností – riešiť situáciu ad hoc individuálne.” dodal trnavský župan.

Rakúske obce realizujú postreky

Rakúske obce v okolí rieka Morava už pomocou dobrovoľníkov realizujú monitoring a postrek proti komárom. Počas víkendu nasadia na boj proti liahniskám komárov aj vrtuľník. Ročne stojí rakúske obce boj proti komárom desatisíce eur.

Bratislavský kraj aktívne bojuje s komármi

Bratislavský samosprávny kraj napriek tomu, že boj s komármi je primárne v kompetencii obcí, vyvíja aktivity ako pomôcť starostom a ľudom v dotknutých územiach pri premnožení komárov, či už formou monitoringu liahnísk, obstarávaním zhotoviteľa na vytvorenie mobilnej aplikácie na monitoring liahnísk alebo preplácaním prípadnej aplikácie biologickej látky.


.

Labková patrola