Viacerých majiteľov rodinných domov v Senici, Myjave či v Brezovej pod Bradlom v týchto dňoch nepríjemne prekvapil list z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dozvedeli sa v ňom, že na základe jej meraní vypúšťajú do kanalizácie viac vody, ako majú zmluvne ošetrené.

Nesúlad medzi plochou pre výpočet odvedeného množstva zrážkových vôd uvedenou v zmluvách a skutočným stavom BVS, a.s. identifikovala na základe diaľkového prieskumu lokality kontroly katastra nehnuteľností. Takýchto zákazníkov spoločnosť vyzvala, aby do 30 dní zdokladovali rozdiel plochy. Čo sa však stane, ak majiteľ nehnuteľnosti rozdiel, ktorý BVS, a. s., diaľkovým prieskumom zistila, v stanovej lehote 30 dní nepreukáže? Na otázky týždenníka Záhorák a viacerých našich čitateľov odpovedá hovorca spoločnosti Peter Podstupka.

“V prípade, ak BVS identifikovala nesúlad medzi plochou, z ktorej sú zrážkové vody odvádzané verejnou kanalizáciou registrovanou v BVS a plochou zistenou diaľkovým prieskumom, ktorú sme identifikovali na základe moderných technológií a mapových podkladov, automaticky vygenerujeme zákazníkovi novú zmluvu na odvádzanie zrážkových vôd do verejnej kanalizácie s výmerou určenou prieskumom. Zároveň si v zmysle platných predpisov uplatníme sankciu podľa platného Cenníka výkonov a služieb náhradu škody za vypustené množstvo zrážkových vôd za uplynulé 3 roky, ak ide o fyzickú osobu, resp. 4 roky, ak ide o právnickú osobu. Súčasťou novej zmluvy je aj nastavenie novej výšky záloh, ktorú bude zákazník platiť v budúcnosti.”

Nathaniel Knizkaren 2023

Čo má občan urobiť, aby si dal veci do poriadku?

“V prípade, ak uzná, že v minulosti do kanalizácie vypúšťal zrážkové vody z väčšej plochy ako nahlásil, má možnosť túto zmenu akceptovať priamo v našom zrážkovom portáli na internete. Ak urobil opatrenia, ktoré dažďovú vodu presmerovali z kanalizácie do svojich vodozádržných oparení (napr. postavil retenčné nádrže), môže taktiež cez zrážkový portál doplniť k týmto zmenám potrebnú dokumentáciu (stavebný projekt, fotodokumentácia a pod.) a BVS mu nebude účtovať žiadne nové poplatky. Rovnaký postup platí aj v prípade, ak sme rozsah spevnených plôch odvádzaných verejnou kanalizáciou identifikovali nesprávne. V prípade, ak ľudia nechcú tieto zmeny riešiť cez internet, môžu navštíviť niektoré z našich kontaktných centier, kde im s celým procesom pomôžeme.”

Koľko prípadov nesúladu medzi zmluvou a meraním evidujete v Senici? Robíte takéto meranie aj v iných lokalitách na Záhorí?

“BVS týmto systémom postupne skontroluje všetky mestá a obce na svojom území. Doteraz sme preverili približne 4000 odberných miest. Napríklad v Myjave a Brezovej pod Bradlom sme takto identifikovali približne 700 odberných miest, kde bol nesúlad medzi skutočným stavom a dátami, ktoré mali ľudia nahlásené v BVS. V Senici je takýchto údajov približne 400, ale kontroly prebiehajú paralelne vo viacerých miestach.

Prečo ste takýto prieskum robili?

“BVS postupne aktualizuje údaje pri odvádzaní zrážkových vôd verejnou kanalizáciou. Ľudia, ktorí do kanalizácie odvádzajú zrážkovú vodu napr. zo striech svojich domov, by mali platiť sumu vychádzajúcu zo skutočnej veľkosti ich strechy. Tá však bola v minulosti viackrát vypočítaná nesprávne, alebo ľudia po vybudovaní prístavby zabudli aktualizovať údaje v našej databáze. Čistenie zrážkovej vody je technologicky náročné a predovšetkým spôsobuje problémy a vysoké náklady počas prívalových dažďov. BVS preto postupne aktualizuje údaje o zaústení zrážkových vôd do kanalizácie tak, aby ľudia platili stočné za skutočne odkanalizovanú plochu.”


.

Lakovanie a Pieskovanie