Slávnostným vyhodnotením, vernisážou v piatok 15. marca 2024 bol otvorený 64. ročník regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2024 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici.

foto Adam Hušek

Náhlikova Senica 2024 je regionálnym kolom 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2024, ktorej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

V úvode vernisáže počas  príhovoru primátor mesta Senica Ing. Mgr. Martin Ďžačovský odovzdal ocenenie za Cenu primátora mesta Senica Simone Héskovej z CVČ Holíč za fotografiu Červený peace.

Plocha draka Knihy.Zahori

Do 64. ročníka regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica „Náhlikova Senica 2024“  zaslalo  36  autorov spolu 244 fotografických  prác.  Z toho v skupine  dospelých autorov – nad 25 rokov to bolo 22  autorov, v skupine  autorov   od 15 do 25 rokov to boli 4 autori a v kategórii do 15 rokov to bolo 10 autorov. Z celkového počtu bolo 79 samostatných, 52 fotografií v kategórii diptych, 11 súborov v kategórii cykly a seriály v počte 43 fotografií. V kategórii experiment boli prihlásené do súťaže 7 prác v súboroch ktorých sa nachádzalo 70 fotografií.

foto Adam Hušek

 

Odborná porota v zložení: predsedníčka Mgr. art. Dominika Jackuliaková a členky Mgr. Eva Kramara Jonisová, PhD. a MgA. Lujza Marečková, odborne posúdili a zhodnotili na zasadnutí poroty konanej dňa 23. februára 2024 predložené fotografické práce a navrhli udeliť: 

I . VEKOVÁ SKUPINA – autori do 15 rokov

A. KATEGÓRIA: Samostatné fotografie

Cena bez poradia

 • Simona Hésková – V klobúku sa skrýva

Čestné uznanie

 • Oliver Jánošik – Stratená  

B. KATEGÓRIA: Diptych

Cena bez poradia

 • Aya Belyerdouh V sieti

Čestné uznanie

 • Jakub Jánošík – Súrodenecké prepojenie

II. VEKOVÁ SKUPINA – autori od 15 do 25 rokov

A. KATEGÓRIA: Samostatné fotografie

Čestné uznanie

 • Adam Hutta – Samey
 • Lenka Viskupová – List

B. KATEGÓRIA: Diptych

Čestné uznanie

 • Daniel Černek – Príbeh nočnej oblohy

III. VEKOVÁ SKUPINA – autori nad 25 rokov

A. KATEGÓRIA: Samostatné fotografie

Cena bez poradia

 • Zdenka Hamarová – Neviditeľné bariéry
 • Lucia Morávková – Za sklom
 • Dáša Sládková – Hra so slnkom

Čestné uznanie

 • Oľga Benešová – Nečakaný nález
 • Andrej Perička – Opar eufórie
 • Rudolf Podolský – Výkladovka

B. KATEGÓRIA: Diptych

Cena bez poradia

 • Lucia Morávková – Pár kotúľov
 • Dáša Sládková – Ráno

Čestné uznanie

 • Oľga Benešová – Do výšin
 • Stanislav Fehér – Materia corporis versus animam ethericam
 • Slávka Janáková – Vinyl a lampa

C. KATEGÓRIA: CYKLY A SERIÁLY

Cena bez poradia

 • Ľubomír Jarábek – Zlomená duša I – III
 • Lucia Morávková – Letohrátky I – IV

Čestné uznanie

 • Oľga Benešová – O chvíľu začíname I – V
 • Tomáš Tóbik – Holuby 1 – 5

D. KATEGÓRIA: EXPERIMENT

Cena bez poradia

 • Stanislav Fehér – Skalica je pjekné mesto  /fotoalbum/

Čestné uznanie

 • Lucia Morávková – KARmína /zin/
 • Radoslav Pokovič – Mesto a ľudia 2,3,4,6,7,8 dvojexpozícia

Odborná porota uskutočnila výber fotografií, zostavila výstavnú kolekciu v počte 107 fotografických prác od 35 autorov. 

Dominika Jackuliaková – príhovor z katalógu Náhlikova Senica 2024: „Odporúčanou témou bola v tomto roku téma Telo. Pri výbere ocenených fotografií sme sa snažili zamerať na také, ktoré nezostali len pri formálnej objektivizácii ľudského tela, ale posunuli tému ďalej. Koncepčne bola téma viac rozvinutá práve medzi vyššími vekovými kategóriami, pričom mladšia generácia smerovala skôr k symbolickej výtvarnej štylizácii (Aya Belyerdouh, V sieti) alebo portrétu (Adam Hutta, Samey).

Plocha draka Knihy.Zahori

V pestrom žánrovom zastúpení sa objavuje aj krajina (Oľga Benešová, Do výšin), autoportrét a zátišie (Dáša Sládková s dielami Autoportrét 2 a Raňajky, ktoré sme si dovolili spojiť do diptychu s názvom Ráno). Medzi prihlásenými dielami dominovali prevažne digitálne nemanipulované výstupy, ktoré boli postavené či už na dokumentovaní domáceho prostredia (Lucia Morávková, Letohrátky I – IV a Tomáš Tóbik, Holuby I-V), alebo streetfotografii (Rudolf Podolský, Výkladovka I). 

Manipulovaný obraz je zastúpený v dvoch rovinách. Prvou je manipulácia vytvorená už priamo pri fotení, pohybovou neostrosťou (Ľubomír Jarábek, Zlomená duša I-III) , alebo skreslením v odrazoch (Zdenka Hamarová, Neviditeľné bariéry I a Dáša Sládková, Hra so slnkom). Druhou by som nazvala manipuláciu formálnu, zastúpenú analógovou sériou dvojexpozícií (Radoslav Pokovič, Mesto a ľudia dvojexpozícia 2,3,4,6,7,8) či počítačovou montážou (Stanislav Fehér, Materia corporis versus animam ethericam).“

Pred vernisážou sa o 15.00 hod. uskutočnil odborný rozborový seminár, kde porotkyne zhodnotili fotografie súťažiacich, prezentovali spôsoby výberu na výstavu i obhájili svoje postupy pri výbere ocenených prác určených na postup do krajského kola.

Po vernisáži sa od 18.00 hod. uskutočnili dve prednášky prezentácií kníh a to autorov MgA. Ing. Petra Korčeka s prezentovaním knihy STANICE a Mgr. Antona Sládka s predstavením knihy PEŠIAK v šachovnici Bratislavy.

Kultúrny program tohtoročnej vernisáže Náhlikova Senica 2024 nám dvomi vystúpeniami hrou na gitaru spríjemnili žiaci Základnej umeleckej školy v Senici a to menovite Denis Barkóci pod pedagogickým vedením Mgr. art. Radoslavy Lackovičovej a Matúš Slaný pod pedagogickým vedením Mgr. Kataríny Kružíkovej. O občerstvenie sa postarali študenti zo Strednej školy podnikania v remeslách a službách v Senici pod vedením majsterky Mgr. Zuzany Otrubčákovej.

foto Adam Hušek

Organizátorom Náhlikovej Senice 2024 je Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici. Sponzorom podujatia bol COOP Jednota Senica. Výstava je otvorená od 15. marca do 5. apríla 2024 vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska v Senici, v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny.

Tomáš Jurovatý, Záhorské osvetové stredisko v Senici


.

BM: Ustekana sobota