Výtvarná Senica je regionálnou postupovou súťažou a výstavou neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Je súčasťou celoštátnej súťaže a výstavy Výtvarné spektrum, jej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Organizátorom Výtvarnej Senice je Záhorské osvetové stredisko v Senici. Do 57. ročníka regionálnej súťaže sa môžu zapojiť výtvarníci z okresov Senica a Skalica do 20. januára 2023.

Súťaž je určená mládeži od 15 rokov a dospelým. Jej cieľom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast autorov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie výtvarnej tvorby. Delí sa na 3 vekové skupiny – autori vo veku od 15 do 25 rokov, autori vo veku nad 25 rokov a autori bez rozlíšenia veku a na kategórie maľba, kresba a grafika, priestorová tvorba. Osobitnými kategóriami je insitná tvorba, digitálna tvorba a experiment. Súťaž nie je tematicky vymedzená, odporúčanou témou pre rok 2023 je Autoportrét. Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, reprodukcie diel, kópie diel iných autorov, záverečné práce študentov škôl s výtvarným zameraním.

Záhorácke rádio 2024 01

Neprofesionálni výtvarníci sa do Výtvarnej Senice prihlasujú vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit. Predložené výtvarné práce musia byť realizované v rokoch 2019 až 2023 a doručené do Záhorského osvetového strediska v Senici, Vajanského ul. 19/5. Výtvarné diela môžu obsahovať anotáciu (opis konceptu diela). Maximálny počet výtvarných diel od jedného autora je 5 (spolu vo všetkých kategóriách) a rozmer súťažného diela nesmie presahovať 200 x 150 cm. Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť identifikačným štítkom (vygenerovaný systémom po prihlásení) s údajmi: meno, priezvisko, adresa, vek, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku, technika, rozmer diela, zaradenie do súťažnej skupiny a kategórie, informáciou o ukončenom výtvarnom vzdelaní alebo štúdiu školy výtvarného zamerania, sídlom regionálneho kola, do ktorého bola práca prihlásená. Všetky prihlásené výtvarné práce musia byť adjustované, nie je nutné diela rámovať, pokiaľ je možné ich zavesenie aj bez rámu. Na každom diele sa musí nachádzať funkčný háčik alebo iný systém, ktorý umožňuje dielo nainštalovať. Odporúča sa diela rámovať bez využitia „klip rámov“.

Súťaž má tri stupne – regionálny, krajský a celoštátny. Na každom stupni bude výtvarné práce hodnotiť odborná porota, ktorá navrhne organizátorom udeliť ceny a čestné uznania a urobí výber prác na výstavu. Do vyššieho kola súťaže postupujú vždy ocenené výtvarné diela.

Vernisáž výstavy Výtvarná Senica 2023 sa uskutoční 17. 2. 2023 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici, výstava potrvá do 15. 3. 2023.

Propozície regionálnej súťaže Výtvarná Senica nájdete na stránke Záhorského osvetového strediska v Senici: www.osveta-senica.sk, v časti „Propozície“.

Záhorí.sk informovala Jaroslava Slezáková zo Záhorského osvetového strediska  Senica


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024